Громадська організація «Всеукраїнська асоціація людей, які перехворіли на туберкульоз»
«Сильніші за ТБ» є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі
спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
Асоціація створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські
об’єднання», іншими законодавчими актами та Статутом.

Асоціація діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності,
виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України.

Для виконання статутних завдань Асоціація має право:

 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету;
 • представляти і захищати свої законні інтереси, інтереси своїх членів та громадян щодо забезпечення громадського здоров’я;
 • мати своїх представників з числа членів Асоціації в регіонах;
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб з пропозиціями, заявами, скаргами;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Асоціації; проводити мирні зібрання;
 • на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу; підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями інших країн;
 • укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Асоціації;
 • засновувати засоби масової інформації; поширювати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї;
 • публікувати наукові та методичні результати діяльності Асоціації;
 • проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;
 • організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації тощо, які сприяють досягненню статутних завдань, без одержання
  прибутку, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в тому числі міжнародних;
 • сприяти наданню благодійної допомоги фізичним та юридичним особам згідно діючого законодавства;
 • здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
 • вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
 • обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
 • створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.